روزنه ،مکانی برای ثبت داستان نوشته های شما!

وبلاگ حاضر با هدف تشویق و شناساندن داستان نویسان گم نام پایه ریزی شده است

بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
3 پست
داستان
19 پست
مینی_مال
23 پست
سینه_کش
1 پست