روزنه ،مکانی برای ثبت داستان نوشته های شما!

وبلاگ حاضر با هدف تشویق و شناساندن داستان نویسان گم نام پایه ریزی شده است

» سال نو مبارک!! :: ۱۳۸۸/۱۱/٤
» اینجا کسی منتظر شما نیست :: ۱۳۸۸/۱۱/۳
» نیمه ی دوم آبان ماه :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» گربه زرد :: ۱۳۸۸/٩/۱٦
» حسرت :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» شب ها تا صبح :: ۱۳۸۸/۸/٥
» به خاطر آنچه آمده بود :: ۱۳۸۸/٦/٢٦
» پیش گفتار فصل آخر :: ۱۳۸۸/٦/۱٠
» آقاجان :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» دو جمله! :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» باتوم :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
» یک در دنیا،صد در آخرت :: ۱۳۸۸/٤/۱۳
» خانه‌ای از پای‌بست... :: ۱۳۸۸/٤/٤
» برف :: ۱۳۸۸/۱/٢٩
» دو نگاه خیره به سقف :: ۱۳۸۸/۱/۱٢
» مادر :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» یکی کمتر :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٠
» رفته ام از یاد :: ۱۳۸٧/۱۱/۸
» آخر دنیا :: ۱۳۸٧/۱٠/٤
» قنات :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
» زندگی عادت نیست :: ۱۳۸٧/۸/۱۱
» نیمکت :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» شاید تولدی دیگر :: ۱۳۸٧/٧/۱٥
» نگاه :: ۱۳۸٧/٧/٢
» آرامش ابدی :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» سینه کش :: ۱۳۸٧/٦/۱٦